Japan cho phép thải nước thải của nhà máy điện Fukushima xuống biển

Toykyo 14/04/21 - Japan cho phép thải nước thải của nhà máy điện Fukushima xuống biển

Japan cho phép thải nước thải của nhà máy điện Fukushima xuống biển

Toykyo 14/04/21 - Japan cho phép thải nước thải của nhà máy điện Fukushima xuống biển. Nước thải mà đã được từ nhà máy điện nguyên tử của Fukushima. Nhà máy điện này đã bị sóng thần chàn ngập 10 năm trước đây.