Huawei đổ cho US làm cho Chip của toàn cầu bị sụp

Huawei đổ cho US làm cho Chip của toàn cầu bị sụp

Huawei đổ cho US làm cho Chip của toàn cầu bị sụp

TAIPEI -- Thứ 2, Tháng 4 ngày 13, Huawei Technologies cho rằng Mỹ là lý do tình hình chip của toàn cầu đang thiếu một mức trầm trọng, vi Washington đưa ra luật cấm vận đối với những công ty của Trung Quốc. dẫn đến nhiều công ty đã mua với lượng chip lớn để dự trữ, do đó nguồn chip đã bị thiếu. .

"Because of the U.S. sanctions against Huawei, we have seen panic stockpiling among global companies, especially the Chinese ones. In the past, companies were barely stockpiling, but now they are building up three or six months' worth of inventory ... and that has disrupted the whole system," Rotating Chairman Eric Xu said at the company's 18th Huawei Analyst Summit.

"Vì US cấm vận Huawei, lên chúng ta thấy nhiều công ty đã mua để dự trữ rất nhiều, đặt biệt là công tỷ của Trung Quốc, do đó đường dây sản xuốt bị chấn động" Ông Eric Xu nói tại cuộc họp DH lần thứ 18th của Huawei